Bioretur produserer fremtidens teknologi for håndtering av fiskeslam

Vi produserer og drifter slambehandlingsteknologi for fiskeoppdrett. Teknologien i anleggene er utviklet av Bioretur i samarbeid med internasjonalt anerkjente selskaper og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra 0,1% til 90% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft. I tillegg til at avallet blir hygienisert og lagringsstabilt er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent.

Kompakt

Et ultrakompakt anlegg gjør at løsningen passer inn på de fleste lokasjoner.

Fleksibel

Det modulbaserte systemet kan enkelt tilpasses økt produksjon.

Driftsikker

Godt utprøvd teknologi utviklet av Bioretur i samarbeid med verdensledende aktører.

Effektiv

Et helautomatisk system uten manuell arbeidskraft.

Slik fungerer et Bioreturanlegg – fra fiskeslam til gjødsel

Slambehandlingsanleggene baserer seg på mekanisk avvanning og «super heated» damptørking. Det tørker fiskeslam til hygienisert og lagringsstabilt tørrstoff, før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Løsningen tilpasses etter flow rate (gjennomstrømningshastighet) og mengde fiskeslam, og oppfyller de strengeste kravene til enhver tid. Anleggene som leveres i dag bruker en ny energieffektiv tørkeløsning som også sørger for varmegjenvinning.

Under ser du eksempel på et Bioreturanlegg på ca. 15 x 7 meter. Alle våre anlegg er modulære, kan utvides og tilpasses etter behov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
3D modell med hotspots
1

Oppsamlingstank

I denne tanken føres slam fra produksjonen. Slammet har et tørrstoffinnhold på mellom 0,1 – 0,5 %.

2

Beltefilter

Beltefilteret fjerner mesteparten av vannet i slammet og er første trinn i den mekaniske avvanningsprosessen. Tørrstoffinnholdet i slammet kommer her opp i 4 – 5 %.

3

Flokkulering

Flokkuleringssløyfe som gir oss økt rensegrad i beltefilteret. Flokkulering kan gjøres med tilsetning av polymer eller ved bruk av en elektrosonisk flokkulator.

4

Dekanter

Dekanteren sentrifugerer mer av vannet ut og øker tørrstoffinnholdet i slammet til mellom 20 – 30 %.

5

Mantlet slamtank

Lagrer og varmer opp slammet fra dekanteren før innpumping til tørken.

6

Kondenser

Eliminerer lukt og bidrar med varmegjenvinning.

7

Bioreturtørke

Denne tørken er basert på «superheated steam» -teknologi som fordamper vannet og fører til at slammet kommer ut som et hygienisert og tørt pulver med over 90 % tørrstoffinnhold.

8

Slamoppsamling

Det hygieniserte og lagringsstabile slammet blir transportert ut fra tørken i sekvenser og ut i et magasin som fyller bigbags med slam. Det tørre slammet veies og merkes automatisk før det hentes regelmessig av Bioretur for videre håndtering.

9

Varmegjenvinning

Denne sløyfen fra tørken fører varme i form av damp tilbake til avvanningsystemet og kan også brukes som oppvarming og energi på oppdrettsanlegget forøvrig.

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, slambehandling og teknologi kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no