Bioretur leverer fremtidens teknologi for slambehandling

Vi leverer og drifter teknologi for slambehandling til fiskeoppdrett. Teknologien i anleggene er utviklet av Bioretur i samarbeid med internasjonalt anerkjente selskaper og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra 0,1% til 90% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft. Bioreturs egen tørke sørger for den sikreste og reneste hygieniseringen av slammet som er tilgjengelig på markedet. I tillegg til at avallet blir hygienisert og lagringsstabilt er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent.

sludge footprint

Kompakt

Et ultrakompakt anlegg gjør at løsningen passer inn på de fleste lokasjoner.

flexible sludge treatment solutions

Fleksibel

Det modulbaserte systemet kan enkelt tilpasses økt produksjon.

Reliable sludge treatment technology

Driftsikker

Godt utprøvd teknologi utviklet av Bioretur i samarbeid med verdensledende aktører.

Efficient sludge treatment

Effektiv

Et helautomatisk system uten manuell arbeidskraft.

Slik fungerer et Bioreturanlegg – slambehandling fra a – å

Slambehandling som baserer seg på mekanisk avvanning og «super heated» damptørking. Det tørker fiskeslam til hygienisert og lagringsstabilt tørrstoff, før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Løsningen tilpasses etter flow rate (gjennomstrømningshastighet) og mengde fiskeslam, og oppfyller de strengeste kravene til enhver tid. Det anlegget for slambehandling som leveres i dag bruker en ny energieffektiv tørkeløsning som også sørger for varmegjenvinning.

Under ser du eksempel på et Bioreturanlegg på ca. 15 x 7 meter. Alle våre anlegg er modulære, kan utvides og tilpasses etter behov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slambehandling - forklaring teknologi
1

Oppsamlingstank

I denne tanken føres slam fra produksjonen. Slammet har et tørrstoffinnhold på mellom 0,1 – 0,5 %.

2

Beltefilter

Beltefilteret fjerner mesteparten av vannet i slammet og er første trinn i den mekaniske avvanningsprosessen. Tørrstoffinnholdet i slammet kommer her opp i 4 – 5 %.

3

Flokkulering

Flokkuleringssløyfe som gir oss økt rensegrad i beltefilteret. Flokkulering kan gjøres med tilsetning av polymer eller ved bruk av en elektrosonisk flokkulator.

4

Dekanter

Dekanteren sentrifugerer mer av vannet ut og øker tørrstoffinnholdet i slammet til mellom 20 – 30 %.

5

Mantlet slamtank

Lagrer og varmer opp slammet fra dekanteren før innpumping til tørken.

6

Kondenser

Eliminerer lukt og bidrar med varmegjenvinning.

7

Bioreturtørke

Denne tørken er basert på «superheated steam» -teknologi som fordamper vannet og fører til at slammet kommer ut som et hygienisert og tørt pulver med over 90 % tørrstoffinnhold.

8

Slamoppsamling

Det hygieniserte og lagringsstabile slammet blir transportert ut fra tørken i sekvenser og ut i et magasin som fyller bigbags med slam. Det tørre slammet veies og merkes automatisk før det hentes regelmessig av Bioretur for videre håndtering.

9

Varmegjenvinning

Denne sløyfen fra tørken fører varme i form av damp tilbake til avvanningsystemet og kan også brukes som oppvarming og energi på oppdrettsanlegget forøvrig.

Den helt unike SHS-tørken fra Bioretur har mange fordeler

 • Brann og eksplosjonssikkerhet

  Et okygenfritt miljø inne i tørken eliminerer faren for brann og eksplosjon.

 • Ingen utslipp av gasser

  Det lukkede tørkesystemet betyr at det ikke slippes ut avgasser til miljøet og atmosfæren.

 • Rask tørking opp til 99 % tørrstoff

  Denne kraftige damptørken kan tørke materialet opp til 99% tørrstoff i løpet av noen få sekunder.

 • Et sterilt og hygienisert produkt

  Vår SHS-tørke kan som eneste på markedet garantere en fullstendig sterilisering og hygienisering av fiskeslammet basert på et lukket dampdrevet system.

 • Kraftig - men liten i størrelse

  Tørken er kraftig og stor nok til å håndtere store slammengder, men den er bygget i høyden og beslaglegger dermed ikke mye verdifull gulvplass.

 • Lite vedlikehold

  Få roterende deler sørger for at produkt som er driftsikkert og krever veldig lite vedlikehold. Det betyr med andre ord at vi kan garantere svært høy oppetid selv med mange driftstimer.

 • Mulighet for varmegjenvinning

  Med en egen varmegjennvinningssløyfe kan den overopphetede dampen utnyttes til varmegjenvinning. Det betyr effektiv bruk av energi og at lite energi går til spille.

Ta kontakt for mer informasjon om slambehandling

Spørsmål om fiskeslam, slambehandling og teknologi kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området. En fullstendig liste over medarbeidere og kontaktinformasjon finner du her.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no