En totalløsning for behandling av blodvann

-Rensing og slambehandling for lakseslakterier

Sammen med Downstream Marine AS og M Vest Water AS tilbyr Bioretur en komplett løsning for blodvann fra lakseslakteriet som oppfyller de nye kravene som trer i kraft i 2023. Løsningen omfatter desinfisering, rensing, oppsamling og bærekraftig avhending av restmaterialet og betyr at slakteriene selv kan ha full fokus på sin hovedaktivitet, nemlig å levere råvarer av topp kvalitet.

Nå kommer det nye krav for behandling av blodvann

Alle lakseslakteriet i Norge får per desember 2023 nye BAT-AEL krav, som betyr at alt slam som før ble sluppet til sjø, nå må behandles, samles opp og deponeres på en forsvarlig måte. Totalt sett for næringen betyr dette at ca. 8 millioner m³ med blodvann må prosesseres årlig noe som kan estimeres til over 3000 tankbiler med slam (20% tørrstoff). Avhending av så store volumer med organisk vått materiale betyr enorme utfordringer for slakteriene, både økonomisk og ikke minst miljømessig ved transport.

Dersom materialet tørkes til et pulver på 90 % tørrstoff vil volumet være på ca. 20 000 m³, eller rundt 20 000 storsekker, totalt sett i Norge.

Fremdeles en betydelig mengde, men restråstoffet vil være hygienisert, håndterbart og lagringsstabilt. Bedre for lommeboken og et betydelig mindre klimaavtrykk.

Behandling av blodvann