Komplett slambehandling

Slambehandling som baserer seg på mekanisk avvanning og «super heated» damptørking. Det tørker fiskeslam til hygienisert og lagringsstabilt tørrstoff, før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Grensesnittet tilpasses etter flow rate (gjennomstrømningshastighet) og mengde fiskeslam, og oppfyller de strengeste kravene til enhver tid. Teknologien for slambehandling bruker vår egen Bioretur tørkeløsning som også sørger for varmegjenvinning.

Eksempel på et komplett Bioreturanlegg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slambehandling - forklaring teknologi
1

Oppsamlingstank

I denne tanken føres slam fra produksjonen. Slammet har et tørrstoffinnhold på mellom 0,1 – 0,5 %.

2

Beltefilter

Beltefilteret fjerner mesteparten av vannet i slammet og er første trinn i den mekaniske avvanningsprosessen. Tørrstoffinnholdet i slammet kommer her opp i 4 – 5 %.

3

Flokkulering

Flokkuleringssløyfe som gir oss økt rensegrad i beltefilteret. Flokkulering kan gjøres med tilsetning av polymer eller ved bruk av en elektrosonisk flokkulator.

4

Dekanter

Dekanteren sentrifugerer mer av vannet ut og øker tørrstoffinnholdet i slammet til mellom 20 – 30 %.

5

Mantlet slamtank

Lagrer og varmer opp slammet fra dekanteren før innpumping til tørken.

6

Kondenser

Reduserer damp og bidrar med varmegjenvinning.

7

Bioreturtørke

Denne tørken er basert på «superheated steam» -teknologi som fordamper vannet og fører til at slammet kommer ut som et hygienisert og tørt pulver med over 90 % tørrstoffinnhold.

8

Slamoppsamling

Det hygieniserte og lagringsstabile slammet blir transportert ut fra tørken i sekvenser og ut i et magasin som fyller bigbags med slam. Det tørre slammet veies og merkes automatisk før det hentes regelmessig av Bioretur for videre håndtering.

9

Varmegjenvinning

Denne sløyfen fra tørken fører varme i form av damp tilbake til avvanningsystemet og kan også brukes som oppvarming og energi på oppdrettsanlegget forøvrig.

This post is also available in: Engelsk