Fremtidsrettet oppdrett:

Slik forbedrer tørketeknologi håndteringen av slam

Slambil-Oppdrett-Fiskeslam-Frakt

(Illustrasjonsbilde – DALL-E)

Landbasert fiskeoppdrett gir store muligheter for fremtidig produksjonsvekst for næringen. En viktig problemstilling som dessverre ofte blir nedprioritert i de tidlige fasene av planleggingen, er effektiv håndtering av slam. Å vente for lenge med å planlegge dette kan i mange tilfeller lede til dyrere og mindre effektive løsninger.

Det er derfor lurt å planlegge behandling av slam tidlig i prosessen, i samarbeid med leverandører av slamsystemer og RAS-leverandører. Dette er avgjørende for å utnytte bruken av areal, samt for design av bygg, ventilasjonssystemer og elektriske installasjoner.

I industrien generelt er det å håndtere biprodukter som f.eks fiskeslam, helt avgjørende. Tradisjonelle metoder for håndtering er ikke bare problematiske for miljø og klimaavtrykk; de er også unødvendig dyre. Optimalisert teknologi for tørking av slam er i ferd med å revolusjonere feltet ved å direkte adressere begge disse utfordringene.

1.Stabil lagring

Overgangen fra vått til tørt slam handler om mer enn bare forbedret lukt eller mindre rot; det handler om økonomisk forutsigbarhet. Tørket og hygienisert slam, gir forlenget holdbarhet og muligheter for strategisk planlegging rundt håndtering eller gjenbruk, uten bekymringen for rask nedbrytning.

Dette endrer spillereglene for økonomisk logistikk og utnyttelse av ressurser.

2. Kostnadseffektiv transport

Når det gjelder slam, betyr mer volum mer penger brukt. Å redusere volumet gjennom tørking betyr også å redusere kostnadene forbundet med transport.

Den enkle sammenhengen mellom lavere vekt/volum og lavere kostnad er noe prosjekteier må overveie i forbindelse med valg av teknologi og leverandør.

3. Bærekraftig veivalg

Den globale vektleggingen på bærekraft berører i aller høyeste grad akvakulturindustrien. Det å velge tørking reflekterer en forpliktelse til bærekraftige oppdrettspraksiser som minimerer avfall og utslipp knyttet til transport av unødvendige vannmengder.

Dette er et viktig steg i å videreutvikle industrien i en bærekraftig retning.

I takt med at landbasert oppdrett utvikler seg, med mål om å redusere sitt miljøavtrykk og forbedre den økonomiske ytelsen, blir viktigheten av god slamhåndtering stadig mer åpenbar.

Bioretur er klar til å samarbeide med aktører i bransjen, og tilby sin ekspertise i planlegging og implementering av prosesser for slambehandling. Ved å prioritere tidlig planlegging av dette i nye prosjekter, beskytter ikke bare sektoren miljøet, men oppnår også betydelige besparelser og forbedrer driftseffektiviteten. Det kan være med på å markere en ny æra for ansvarlig og lønnsom landbasert oppdrett.