Bioreturavtalen eliminerer slamproblemet

– Kompetanse innen håndtering og foredling av fiskeslam fra lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg.

«Å velge en tjenesteleverandør til å ta seg av slam betyr lavere risiko, mer fokus på primæraktiviteter samt økonomisk forutsigbarhet.»

«Etter at vi valgte Bioretur er slam hverken et tema eller fokusområde hos oss»

Forutsigbarhet og lav risiko

Nye tider betyr nye krav til slamhåndtering. Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra oppdrettsanlegg. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning på slamproblematikken, dessuten medfører det utvilsomt store ressurser og betydelig risiko å kjøpe en egen løsning. 

Ved å velge Bioreturavtalen kan alt det tekniske, drift- og vedlikehold, tunge investeringer samt utnyttelse av avfall overlates til oss. 

Gjennom avtalen får man også utstyr som tilfredsstiller de krav som til en hver tid er gjeldende både med tanke på rensing og avfallshåndtering. 

Følgende håndteres gjennom Bioreturavtalen

 • Drift

  Daglig drift og monitorering av kundens anlegg foregår ved hjelp av driftsikker og moderne IT-teknologi og gjennomføres av våre erfarne operatører i Bergen.

 • Vedlikehold

  Jevnlig vedlikehold av anlegget utføres av våre spesialiserte serviceteknikere og sikrer kvalitet på tjenesten, stabil drift og lang levetid på utstyret.

 • Logistikk og håndtering

  Vi sørger for at slam fra anlegget blir håndtert på en forsvarlig, rasjonell og bærekraftig måte. Transport er utfordrende og krever gode og gjennomtenkte løsninger.

 • Videreforedling

  Bærekraftig utnyttelse av fiskeslam som ivaretar både gjødselforskrifter, rensekrav og hensynet til miljø. Ved å velge Bioretur som leverandør kan oppdretter fokusere på det som er primæraktiviteter, mens innholdsanalyser, videreforedling og produktutvikling utføres av oss.

Service at sludge treatment facility
transport of sludge
 • Full kontroll i eget dasboard

  Som kunde får du alle data i et oversiktlig og informativt dashboard slik at du har både sanntids- og historiske data for ev. rapportering.

 • Slamrapportering

  Full kontroll på slammengder og fôr-slam-ratio

 • Næringsstoffer

  Full kontroll på innhold av bla. næringsstoffer og tungmetaller i slam

 • Miljøregnskap

  Full kontroll på bærekraft. Med vårt miljøregnskap får oppdretter oversikt over bl.a Co2-utslipp, NOx, og energibruk både i transport og slamproduksjon.

Quantum – alle slamdata på egen kundeportal

Bioretur samler og digitaliserer data fra våre lokasjoner og gjør dem tilgjengelige i en egen kundeportal. Quantum er et kraftig og brukervennlig dashboard som i tillegg til å gi brukeren full kontroll på data fra anlegget blant annet gir mulighet for å se historiske svingninger opp mot andre faste og variable parametre i produksjonen.

Alle våre kunder får dermed periodifisert oversikt over blant annet slammengder, næringsinnhold, energibruk og CO2-utslipp.

 • Tilpasset, direkte rapportering

 • Fleksible dashboards

 • Lett å bruke

 • Full kontroll på data

Bioretur AS – Historien om håndtering av organisk avfall fra land- og havbruk.

«Bioretur har som forretningsområde å fasilitere retur av organisk avfall og foredle det til produkter for både industri- og forbrukermarked.»

Bioretur ble ble etablert i 2014 som en returordning for hestemøkk. Gründer Steinar Wasmuth drev selv gård og ridesenter på Bontveit utenfor Bergen og som så mange andre var oppsamling og deponering av hestemøkk et stort problem også for ham.

Avfallshåndtering av fiskeslam

Ettehvert ble bioreturordningen etablert også for oppdrettsnæringen. Utfordringen har vært avfallshåndtering/slamhåndtering. Fiskeslam samler seg opp i store mengder på anleggene og/eller at det slippes ut i maritime miljø. Fiskeslam inneholder blant annet nitrogen og fosfor, stoffer som har unike egenskaper bl.a i gjødsel og tilsatsprodukt for biogass.

Bioretur setter opp og drifter skreddersydde FRS anlegg, direkte koblet opp mot eksisterende oppdrettsanlegg. Det tørkede slammet fraktes videre, og blir brukt som råstoff, på egne sentraliserte foredlingsfasiliteter. Vi har også løsninger der slam blir anvendt som ren energi gjennom en biogassreaktor.

Bioretur AS ble skilt ut fra Lund Hovedgård AS som et eget selskap i 2017.