Sirkulærøkonomi

– Økonomisk og miljømessig bærekraft

På grunn av høyere forbruk og økt populasjon har vi allerede begynt å merke ressursknapphet på enkelte materialer. Det blir stadig viktigere å sørge for at disse materialene er i omløp så lenge som mulig, for på den måten å sikre bærekraftig tilgang på ressurser. For å få et varig grønt skifte må vi tenke økonomisk, etisk og miljømessig bærekraft, en såkalt trippel bunnlinje. I 2019 mottok Bioretur havbruksnæringens internasjonale bærekraftpris, Aquaculture Awards, nettopp fordi trippel bunnlinje er sentralt i vårt konsept.

Et særdeles viktig materiale er grunnstoffet fosfor. Uten fosfor forsvinner alt liv på jorden ettersom både planter, dyr og mennesker trenger det. På verdensbasis foregår produksjon ved utvinning av fosfatstein og det aller meste går til mineralgjødsel. Fosfatstein er en begrenset og per definisjon ikke-fornybar ressurs ettersom det tar millioner av år å danne. Som grunnstoff vil ikke fosfor forsvinne, men det blir uttynnet og mindre tilgjengelig gjennom dumping og avrenning.

Fiskeslammet som Bioretur behandler består av fôrrester og avføring fra fisken i oppdrettsanlegget. I slammet finner man både mineraler som fosfor og nitrogen, men også tungmetaller som sink og kadmium. Slammet må derfor igjennom en prosess (se illustrasjon under) før det trygt kan tilføres tilbake til systemet i form av f.eks naturgjødsel. I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ender omtrent 27.000 tonn nitrogen og 9.000 tonn fosfor hvert år i sjøen i form av fiskeslam. Ved å tegne en Bioreturavtale gjør våre kunder noe med dette ved å bidra til mindre sløsing og økt tilgang på ressurser.

Betydelige volumer (Graf til høyre)
Per dags dato er det først og fremst i landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg man på en rasjonell måte kan samle opp og foredle slam. Grunnet strengere rensekrav, større fisk på land (postsmolt) samt forventet utvikling med matfisk på land vil vi innen få år snakke om enorme mengder fiskeslam som skal samles opp, behandles, fraktes og foredles.

Hva gjør Bioretur med slammet?

Bioretur behandler og videreforedler fiskeslam fra landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg. Ute hos oppdretter har vi en egen installasjon som behandler slammet fra flytende slamvann til tørt pulver gjennom en avvannings- og tørkeprosess. Slammet inngår som råvare i gjødsel- og jordforbedringsprodukter. Et eksempel på dette er gjennom avtalen med Høst som du kan lese mer om under.

En global ressursutnyttelse

(F.v) Adm. Dir. Torleiv Næss Ugland i Høst Verdien i Avfall og daglig leder i Bioretur Steinar Wasmuth inngår samarbeidsavtale.

17% av verdens jordområder er regnet som «svært utarmet» og dette er økende. Kilde: International Soil Reference and Information Centre.

Bioretur har inngått en langsiktig avtale med HØST Verdien i avfall AS, som bruker pulveret som en råvare i en serie gjødselprodukter som leveres til landbruket i Sør-Øst Asia . Disse produktene er spesialdesignet for ulike tropiske vekster og HØST har en stab med dyktige agronomer og spesialister i Ho Chi Minh byen, som driver utstrakt FOU virksomhet og rådgivning overfor kundene. Det er strenge krav til kvalitet for å kunne bruke fiskeslam på denne måten, både med hensyn til innhold av tungmetall og hygiene. Bioretur har en hygieniseringsprosess som tilfredsstiller disse kravene, noe som ikke er tilfellet med alle tørketeknologiene som er på markedet i dag.

HØST sine kunder i Sør-Øst Asia er svært tilfreds med det høye innholdet av organisk stoff i det tørkede fiskeslammet, og gjennom FOU arbeid i Vietnam er det påvist svært god gjødselvirkning. I Sør-Øst Asia er det stor interesse for organisk gjødsel på grunn av mangel på organisk innhold i jorda og problemer med saltopphoping i jord der det kun brukes kjemisk gjødsel.

Takket være avtalen med Høst kan Bioretur håndtere all fiskeslam norsk oppdrett produserer de neste tiårene.

Transport av slam

Transport av slam er belastende både økonomisk og for miljøet. Bioretur jobber hele tiden for at vår løsning skal være best på markedet, også på miljøsiden. For å få ned CO2-utslippene knyttet til våre forretningsområder forplikter vi oss til følgende:

1. Bidra til å redusere behov for transport fra oppdrettsanleggene
• Behandle slammet på stedet slik at det blir minst mulig volum, blant annet ved å tørke slammet ned til 90% tørrstoff (Se graf over). Å velge et FRS-anlegg er allerede et klimatiltak i seg selv.
• Utnytte slammet i nærområdet dersom det finnes bærekraftige og godkjente løsninger.

2. Bærekraftig transport
• Bruker tog og annen transport som går på elektrisk strøm på strekninger der dette er mulig.
• Bruke returtransport for frakting av vårt materiale både på land og på sjø. Tomme lastebiler og skip er sløsing.

Fra venstre: Sustainability Manager I Cargill David Robb, CEO i Bioretur Steinar Wasmuth og styreleder i Bioretur Tore Hofstad. Foto: Phil Wilkinson

Mottakelse aquaculture awards

Internasjonal bærekraftpris

Den internasjonale prisen deles ut til det selskap i havbrukssektoren som bidrar mest til miljø og som samtidig er økonomisk og etisk bærekraftig. En såkalt tredelt bunnlinje.

CEO Steinar Wasmuth var selv tilstede under prisutdelingen. – Det at vi står igjen som vinner av en slik høythengende internasjonal bærekraftspris er over all forventning og betyr utrolig mye for oss.

– Dette er ikke bare en anerkjennelse av Bioretur, men gir en viktig signaleffekt ettersom bransjen selv velger å fremheve bærekraftig bruk av fiskeslam som en av de viktigste utfordringene framover. Alt fra fôrleverandører og oppdrettere til entreprenører og transportnæring må nå jobbe sammen for å sikre gode forutsetninger for gjenbruk. Vi opplever absolutt at våre kunder tar dette på alvor, sier Wasmuth.

Vinneren ble plukket ut av en tverrfaglig jury bestående av representanter fra offentlig sektor, oppdrettsnæring, fagpresse og finansinstitusjoner.