FRS® TM – En mobil løsning

Bioretur kan også tilby en mobil løsning som ikke krever en investering i et permanent anlegg. FRS-TM er et kjøretøy med en kontainer med tørkeanlegg som kjører rundt til ulike anlegg og tørker slam til 95% TS, før det tar med seg avfallet i BigBags. På denne måten kan oppdrettere få en komplett slamløsning og dele kostnadene med andre anlegg i sin region. FRS-TM passer for landbaserte oppdrettsanlegg med opp til 250 tonn årlig biomasse, og som ikke har plass til et permanent slambehandlingssystem.

1
2
3
4
1

Elektrisk motor

Elektrisk motor som driver tørken.

2

Tørking og kjøling

Tørkingen foretaes effektivt med friksjon som varmer opp slammet til mellom 100 og 105 grader. Alt vannet som ikke fjernes ved andre fysiske/mekaniske prosesser fordampes i tørkeprosessen. Når slammet er ca. 90 % tørt og varmebehandlet, kjøres dette ut gjennom en kjøleskrue for å sikre at tørrslammet er lagringsstabilt.

3

Reimoverføring

Overfører kraften fra motoren til tørken.

4

Skrubbing

Utslipp skrubbes for så å gjennvinnes. Dette eliminerer eventuelle luktproblemer.

FRS® E – Fiskeslam til grønn energi

FRS – Energy produserer grønn energi. Løsningen har en egen reaktor for biogass med en svært rask utråtningsprosess på bare 5-7 dager. Denne effektive prosessen gir en bortimot metanfri biorest og grønn energi som kan benyttes til både oppvarming av vann eller konvertering til strøm. FRS-E anlegg vil over tid betale seg selv, før det representerer en reell driftsinntekt.

Systemet er utviklet i samarbeid med Antec Biogas og har allerede vunnet Bioenergy Innovation Award og Innovasjonsprisen 2016.

Illustrasjonen viser et utendørsanlegg med konteinerinnkapsling. I dette eksemplet er anlegget beregnet på foring opp til 7500kg pr dag, og produserer 190 kW overskuddsenergi per time (eller ca. 1,7 mW i året). Med denne løsningen blir dessuten mengden fiskeslam (bioresten) redusert med ca. 60%. Kapasitet og energiproduksjon kan økes etter behov ved å sette på ekstra reaktorer.

1
2
3
4
5
6
7
Fiskeslam
1

H.A.T

Hydrolyse akselerator tank. Blander, forbehandler og varmer opp substratet før det skal inn i reaktor.

2

Biogassreaktor

Avansert reaktor med gjennomløpstid på kun 7 dager.

3

Gassrenser

Fjerner blant annet skadelig hydrogensulfid.

4

Gass-akkumulator

Samler biogassen for å gi en jevn og fin tilstrømning til generator/brenner

5

CHP

(Combined heat and Power) Generator som produserer strøm og hvor kjølevannet kan brukes til å varme opp kontorbygg eller oppdrettsanlegg.

6

Filter

Filtrering av biorest fra biogass reaktoren og tar ut mye av vannet som kommer ut.

7

Kontroll

En kontrollkontainer håndterer 10 reaktorer og 5 H.A.T.’er.