Bioreturavtalen eliminerer slamproblemet

– Kompetanse innen håndtering og foredling av slam

«Å velge en tjenesteleverandør til å ta seg av slam betyr lavere risiko, mer fokus på primæraktiviteter samt økonomisk forutsigbarhet.»

Daglig leder

«Etter at vi valgte Bioretur er slam hverken et tema eller fokusområde hos oss»

Driftssjef smoltanlegg

Forutsigbarhet og lav risiko

Nye tider betyr nye krav til slamhåndtering. Det finnes mange tekniske løsninger for å prøve å kvitte seg med slam fra oppdrettsanlegg. Løsninger som for eksempel renser, tørker og/eller brenner fiskeslam, anlegg med eller uten tilsetning av kjemikalier. Problemet er at en teknisk løsning i seg selv ikke er en permanent løsning på slamproblematikken, dessuten medfører det utvilsomt både en betydelig risiko og bruk av ressurser å kjøpe en egen løsning.

Ved å velge Bioreturavtalen kan alt det tekniske, drift- og vedlikehold og tunge investeringer overlates til fagfolk som har spesialisert seg på håndtering og foredling av slam. Alt dette er inkludert i avtalen og oppdretter kan igjen konsentrere seg om verdiskapende aktivitet.

FRS® – Fremtidens løsning for håndtering av fiskeslam

– Står for Fishsludge Recovery System og er en beskyttet fellesnevner for produkter innen gjenvinning av fiskeslam, utviklet av Bioretur AS.

Teknologi innen behandling av fiskeslam

Vi produserer og drifter FRS-anlegg for fiskeoppdrett. Teknologien i FRS-anlegget er utviklet av internasjonalt anerkjente selskaper i samarbeid med Bioretur og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra under 0,1% til 95% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft og helt uten bruk av kjemikalier. I tillegg er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent. Se tabell nedenfor for detaljer.

Kompakt

Et ultrakompakt anlegg gjør at FRS passer inn på de fleste lokasjoner.

Fleksibel

Det modulbaserte systemet kan enkelt tilpasses økt produksjon.

Driftsikker

Godt utprøvd teknologi levert av anerkjente aktører.

Effektiv

Et helautomatisk system uten manuell arbeidskraft eller kjemikalier.

Slik fungerer FRS – fra fiskeslam til verdi

Bioretur tilbyr løsningen Fish sludge Recovery System (FRS). Alle våre FRS -anlegg er modulære og kan tilpasses lokasjon og behov. Vi tror at bærekraftige sirkulære løsninger blir stadig viktigere i omdømmearbeidet til fiskeoppdrett. Vi gjenvinner derfor fiskeslam til bærekraftige produkter.

Vi leverer ulike versjoner som du kan lese mer om og se eksempel på under.

FRS® T – Fiskeslam til gjødsel

FRS-T-anleggene baserer seg på enten varmluft eller friksjonsvarme og tørker fiskeslam til lagringsstabilt tørrstoff, før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Illustrasjonen er et eksempel og viser et anlegg på 30 kvadratmeter. Det tilsvarer en kapasitet på 40m³/t*. Størrelsen tilpasses etter flow rate (gjennomstrømningshastighet) og mengde fiskeslam, og oppfyller de strengeste kravene til enhver tid.

* Ved TS 0,5 %

1
2
3
4
Fiskeslam
1

Elektrosonisk flokkulering

Denne prosessen minimerer vedlikehold uten bruk av kjemikalier. Prosessen renser spylevannet og konsentrer det fra <0.1 % TS til 5-8 % TS.

2

Dekanter

Dekanteren fjerner mer av vannet og får andelen tørrstoff opp til mellom 25 % og 40 %.

3

Tørking og kjøling

Tørkingen foretaes effektivt med friksjon som varmer opp slammet til mellom 100 og 105 grader. Alt vannet som ikke fjernes ved andre fysiske/mekaniske prosesser fordampes i tørkeprosessen. Når slammet er ca. 90 % tørt og varmebehandlet, kjøres dette ut gjennom en kjøleskrue for å sikre at tørrslammet er lagringsstabilt.

4

Skrubbing

Utslipp skrubbes for så å gjennvinnes. Dette eliminerer eventuelle luktproblemer.

FRS® TM – En mobil løsning

Bioretur kan også tilby en mobil løsning som ikke krever en investering i et permanent anlegg. FRS-TM er et kjøretøy med en kontainer med tørkeanlegg som kjører rundt til ulike anlegg og tørker slam til 95% TS, før det tar med seg avfallet i BigBags. På denne måten kan oppdrettere få en komplett slamløsning og dele kostnadene med andre anlegg i sin region. FRS-TM passer for landbaserte oppdrettsanlegg med opp til 250 tonn årlig biomasse, og som ikke har plass til et permanent slambehandlingssystem.

1
2
3
4
1

Elektrisk motor

Elektrisk motor som driver tørken.

2

Tørking og kjøling

Tørkingen foretaes effektivt med friksjon som varmer opp slammet til mellom 100 og 105 grader. Alt vannet som ikke fjernes ved andre fysiske/mekaniske prosesser fordampes i tørkeprosessen. Når slammet er ca. 90 % tørt og varmebehandlet, kjøres dette ut gjennom en kjøleskrue for å sikre at tørrslammet er lagringsstabilt.

3

Reimoverføring

Overfører kraften fra motoren til tørken.

4

Skrubbing

Utslipp skrubbes for så å gjennvinnes. Dette eliminerer eventuelle luktproblemer.

FRS® E – Fiskeslam til grønn energi

FRS – Energy produserer grønn energi. Løsningen har en egen reaktor for biogass med en svært rask utråtningsprosess på bare 5-7 dager. Denne effektive prosessen gir en bortimot metanfri biorest og grønn energi som kan benyttes til både oppvarming av vann eller konvertering til strøm. FRS-E anlegg vil over tid betale seg selv, før det representerer en reell driftsinntekt.

Systemet er utviklet i samarbeid med Antec Biogas og har allerede vunnet Bioenergy Innovation Award og Innovasjonsprisen 2016.

Illustrasjonen viser et utendørsanlegg med konteinerinnkapsling. I dette eksemplet er anlegget beregnet på foring opp til 7500kg pr dag, og produserer 190 kW overskuddsenergi per time (eller ca. 1,7 mW i året). Med denne løsningen blir dessuten mengden fiskeslam (bioresten) redusert med ca. 60%. Kapasitet og energiproduksjon kan økes etter behov ved å sette på ekstra reaktorer.

1
2
3
4
5
6
7
Fiskeslam
1

H.A.T

Hydrolyse akselerator tank. Blander, forbehandler og varmer opp substratet før det skal inn i reaktor.

2

Biogassreaktor

Avansert reaktor med gjennomløpstid på kun 7 dager.

3

Gassrenser

Fjerner blant annet skadelig hydrogensulfid.

4

Gass-akkumulator

Samler biogassen for å gi en jevn og fin tilstrømning til generator/brenner

5

CHP

(Combined heat and Power) Generator som produserer strøm og hvor kjølevannet kan brukes til å varme opp kontorbygg eller oppdrettsanlegg.

6

Filter

Filtrering av biorest fra biogass reaktoren og tar ut mye av vannet som kommer ut.

7

Kontroll

En kontrollkontainer håndterer 10 reaktorer og 5 H.A.T.’er.

Reduksjon av miljøsensitive stoffer i fiskeslam (ved flokkulering i FRS)

95%

Reduksjon av
organisk avfall
(KOD)

100%

Reduksjon av
totalt oppløst stoff

97%

Reduksjon av
fosfor totalt

100%

Reduksjon av
ulike fosfater

81%

Reduksjon av
ammoniakk

Quantum – A waste intelligence system

Bioretur samler og digitaliserer data igjennom ved bruk av IT-teknologi og sensorer. Systemet kan også hente inn sekundære data fra prosessene før slambehandling. Quantum er et kraftig og brukervennlig dashboard som i tillegg til å gi brukeren full kontroll på data fra FRS-anlegget blant annet gir mulighet for å se historiske svingninger opp mot andre faste og variable parametre i produksjonen.

Fordeler:

  • Tilpasset, direkte rapportering
  • Fleksible dashboards
  • Lett å bruke
  • Full kontroll på viktige data

Ta kontakt

Spørsmål om fiskeslam, slambehandling og FRS kan rettes til vårt salgs-/ingeniørteam, som er spesialister på området.

Daglig leder

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

International Sales

Jack Tucker
Tlf: +47 489 56 629
E-post: jack@bioretur.no

Jan Knudsen

Prosjektingeniør

Jan Knudsen
Tlf: 414 69 307
E-post: jan@bioretur.no